Facebook jaa Twitter

Lemmikloom
Saun

732: Suvemaja - VäikePosti, Pärnu


ÜÜRILEPING
Käesolev leping sisaldab üüripakkumises märgitud ruumi omaniku (edaspidi nimetatud Üürileandja), keda agendilepingu alusel esindab EstRent Cottages OÜ, ja ruumi üürida sooviva isiku (edaspidi nimetatud Üürnik) vahel sõlmitava üürilepingu (edaspidi nimetatud Leping) üldtingimusi. Üürnik ja Üürileandja on edaspidi ka kumbki eraldi nimetatud Pool või mõlemad koos Pooled. Üürilepingust tulenevad kohustused täidab Üürileandja, samuti esitatakse võimalikud Lepingust tulenevad nõuded Üürileandja vastu.
 
1. Üürilepingu ese, Lepingu sõlmimine ja tähtaeg
1.1 Üürileandja annab ja Üürnik võtab kasutusse eluruumi, mille pakkumine on avaldatud veebilehel www.estrent.ee ja mille osas Üürnik on teostanud ja EstRent kinnitanud broneeringu vastavalt Lepingu punktile 1.2 (edaspidi nimetatud Eluruum). Üürnik peab olema vähemalt 23 -aastane.
1.2 Üürnik teostab Eluruumi broneeringu vastavalt veebilehel www.estrent.ee näidatud juhistele. Pärast broneeringu teostamist saadab EstRent Üürnikule teatise broneeringu vastuvõtmise kohta, arve/müügipakkumise Ruumi kasutamise eest ning info tagatisraha tasumise kohta. Pärast arve/müügipakkumisel näitatud summast 25 % laekumist saadab EstRent Üürnikule broneeringu kinnituse, mis sisaldab ka Üürileandja kontaktandmeid, Eluruumi täpset asukohta ja teavet Eluruumi võtmete kättesaamisest.
1.3 Leping loetakse sõlmituks pärast kogu arve/müügipakkumisel näidatud Üürniku poolt tasumisele kuuluva üüri laekumist EstRent  arveldusarvele. Üürnikul on õigus Eluruumi kasutada broneeringus märgitud ajavahemikus (edaspidi nimetatud Üüriperiood).
1.4 Kogu tasumisele kuuluv üür peab olema laekunud hiljemalt 44 päeva enne Üüriperioodi algust. Juhul, kui Üürnik on tasunud 25 % arve/müügipakkumisel näidatud summast, kuid ei tasu ülejäänud summat arve/müügipakkumisel näidatud tähtajaks, loetakse, et Lepingut ei ole sõlmitud ja kohaldatakse punktis 4.3 nimetatud broneeringu tühistamise tingimusi.
1.5 Juhul, kui broneering teostatakse vähem kui 44 päeva enne Üüriperioodi algust, maksab Üürnik korraga kogu arve/müügipakkumisel näidatud summa.
1.6 Leping lõppeb Üüriperioodi viimasel päeval.
1.7 Üürileandja annab Eluruumi Üürniku kasutusse pakkumises loetletud sisustusega ja seisukorras.
1.8 Üürnikul on õigus Eluruumi kasutada vaid elamiseks. Üürnikul on õigus kasutada Eluruumi isiklikult ja majutada sinna isikuid vastavalt pakkumises märgitud voodikohtade või maksimaalselt majutatavate isikute arvule. Maksimaalse isikute arvu ületamise korral on eluruumi omanikul või EstRent Cottages OÜ-l õigus keelduda eluruumi üleandmisest üürnikule, lõpetada üürileping ennetähtaegselt või nõuda maksimaalselt lubatud külastajate arvu ületavate külastajate kohest lahkumist. Sellisel juhul ei kuulu makstud üür tagastamisele.
1.9 Üürileandja kohustub Eluruumi üle andma ja Üürnik vastu võtma poolt broneeringus näidatud kuupäeval ajavahemikus 17-22.
1.10 Eluruumi üleandmisel koostavad Pooled vajadusel Eluruumi üleandmise akti, milles märgitakse Eluruumi üleandmise kuupäev, mõõdikute näidud jm faktilised asjaolud. Eluruumi üleandmise akti ei koostata, kui Eluruumi pakkumises on märgitud, et üür sisaldab ka kõrvalkulude summat.
2. Üür, kõrvalkulud ja tagatisraha
2.1 Üürnik kohustub tasuma üüri vastavalt veebilehel www.estrent.ee avaldatud hinnakirjale. Kui Eluruumi üüripakkumises ei ole märgitud teisiti, tasub Üürnik lisaks üürile ka kõrvalkulude (vesi, elekter jms; edaspidi nimetatud Kõrvalkulud) eest.
2.2 Kõrvalkulude suurus määratakse mõõdikute näitude alusel ning Üürnik tasub Kõrvalkulude eest Üürileandjale Lepingu lõppemisel.
2.3 Üürnik maksab Eluruumi üleandmisel Üürileandjale tagatisraha 100 (sada) eurot (edaspidi nimetatud Tagatisraha), kui pakkumises ei ole märgitud muud summat. Tagatisraha maksmise kohta teevad Pooled märkuse Eluruumi üleandmise akti.
2.4 Tagatisraha tagab Üürileandja Lepingust tulenevate rahaliste nõuete, sh Üüri, Kõrvalkulude, võimaliku kahjuhüvitise ja kulutuste eest tasumise nõude täitmist. Juhul, kui Üürnik ei täida Lepingust tulenevat rahalist kohustust või on Üürileandjal tekkinud kahju hüvitamise nõue Üürniku vastu, on Üürileandjal õigus rahuldada Üürniku kohustusele vastav nõue Tagatisraha arvel. Juhul, kui Üürnik rikub Lepingu punktis 3.2.12 sätestatud kohustust anda Eluruum üle samas seisukorras, kui see oli vastuvõtmise ajal, on Üürileandjal õigus tasaarvestada Tagatisraha koristamisele kuluva summaga.
2.5 Üürileandja tagastab Tagatisraha Üürnikule Lepingu lõppemisel. Tagatisraha tagastab Üürileandja ulatuses, milles tal puudub Üürniku vastu nõue.
3. Poolte kohustused
3.1 Üürileandja  kohustub:
3.1.1 andma Eluruumi Üürnikule üle pakkumises märgitud seisundis;
3.1.2 tagama Eluruumi hoidmise Lepingujärgseks kasutamiseks sobivas seisundis, v.a juhul, kui Eluruumi puudus on tekkinud Üürnikust tuleneva asjaolu tõttu;
3.1.3 tagama Üürnikule Kõrvalteenuste (elekter, vesi jms) kättesaadavuse;
3.1.4  tagama oma kohustusi kohaselt täitnud Üürnikule Eluruumi kasutamise võimaluse ning mitte sisenema Eluruumi Lepingu kehtivuse ajal, v.a kui sisenemine on vajalik avarii, tulekahju vms likvideerimiseks või vajalike seadmete või mõõdikute kontrollimiseks.
3.2 Üürnik kohustub:
3.2.1 kasutama Eluruumi ja Sisustust vastavalt selle sihtotstarbele ja hoolikalt, sh hoidma Eluruumi ning Sisustust hävimise ja kahjustumise eest;
3.2.2 hoiduma Eluruumis (siseruumis) suitsetamisest ja Eluruumis ning selle juurde kuuluval kinnistul lemmiklooma pidamisest, v.a juhul, kui suitsetamine või lemmiklooma pidamine on lubatud Eluruumi pakkumises. Eeltoodu ei tähenda, et Eluruum on allergiavaba;
3.2.3 hüvitama kohustuse rikkumisest Üürileandjale tekkinud kahju, sh Eluruumi või sisustuse hävimisest või kahjustumisest tuleneva kahju;
3.2.4 mitte paigutama Eluruumi juurde kuuluvale kinnistule treilereid, haagiselamuid ega püstitama sinna telke, v.a kui Pooled on selles eraldi kokku leppinud;
3.2.5 mitte andma Eluruumi kolmanda isiku kasutusse ja mitte majutama Eluruumi rohkem isikuid, kui on Eluruumi pakkumises märgitud voodikohtade või majutatavate isikute arv. Lisaks maksimaalselt lubatud isikute arvule võib Eluruumi majutada ühe kuni 3-aastase lapse, kuid Üürileandja ei ole kohustatud tagama talle eraldi voodikohta;
3.2.6 mitte lubama Eluruumi külalisi, v.a Üürileandja eelneval nõusolekul;
3.2.7 arvestama naabrite ja teiste elamus elavate inimeste huvidega;
3.2.8 teatama Üürileandjat viivitamatult avariist, tulekahjust vms Eluruumis ning võtma  koheselt tarvitusele abinõud tagajärgede kõrvaldamiseks;
3.2.9 teavitama viivitamatult Üürileandjat Eluruumi ja/või selles asuvate seadmete sihipärast kasutamist mõjutavatest puudustest, võimaldamaks Üürileandjal puudused mõistliku aja jooksul kõrvaldada;
3.2.10 täitma Eluruumi ja elamu, kus Eluruum asub, kasutamise osas tuleohutuse, heakorra-, kodukorra- jm üldkehtivaid käitumisnõudeid;
3.2.11 teavitama Üürileandjat oma eeldatavast Eluruumi saabumise ajast;
3.2.12 vabastama Eluruumi Lepingu kehtivuse viimasel päeval hiljemalt kell 11 ja andma Eluruumi Üürileandjale üle samas seisukorras, kui see oli vastuvõtmise ajal, v.a juhul, kui Pooled on kokku leppinud, et Üürnik tasub Üürileandjale Eluruumi koristamise eest või üüripakkumine sisaldab lõppkoristust.
4. Lepingu ülesütlemine
4.1 Pooltel on õigus Leping erakorraliselt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis üles öelda, kui selleks on mõjuv põhjus. Muuhulgas on Üürileandja jaoks mõjuvaks põhjuseks, kui Üürnik rikub korduvalt või olulisel määral või tahtlikult Lepingu punktis 3.2 märgitud kohustust ning Üürniku jaoks on mõjuvaks põhjuseks, kui Eluruum ei vasta pakkumises kirjeldatud tingimustele. Punktide 3.2.1. kuni 3.2.10. rikkumisest tuleneva lepingu ennetähtaegse ülesütlemise korral ei kuulu üürniku poolt eluruumi kasutamise eest tasutud summad üürnikule tagastamisele ning lisaks võib eluruumi omanik nõuda üürnikult tekitatud kahjude täies ulatuses hüvitamist.
4.2 Juhul, kui Üürnik ütleb Lepingu üles seetõttu, et Üürileandja on Lepingut rikkunud, maksab Üürileandja Üürnikule tagasi üüri vastavalt Lepingu lõppemise tähtajani jäänud päevade arvule.
4.3 Üürnikul on õigus Leping enne Üüriperioodi algust üles öelda, esitades vastavasisulise avalduse EstRentile. Üürilepingu ülesütlemisel Üürniku poolt tagastatakse tasutud üür järgmiselt:
4.3.1 Lepingu ülesütlemisel hiljemalt 60 päeva enne Üüriperioodi algust tagastatakse üür, millest on maha arvestatud 50 eurot;
4.3.2 Lepingu ülesütlemisel 59 kuni 21 päeva enne Üüriperioodi algust tagastatakse üür, millest on maha arvestatud 25 % üürist, kuid mitte vähem, kui 60 eurot;
4.3.3 Lepingu ülesütlemisel vähem kui 21 päeva enne Üüriperioodi algust makstud üüri ei tagastata.
Tagastamisele ei kuulu broneerimistasu.
4.4 Juhul, kui Üürnik ei ilmu Üüriperioodi alguseks kohale või ütleb Lepingu üles muul põhjusel, kui Üürileandja Lepingu rikkumine ja Lepingu punktis 4.5 sätestatud olukord, tasutud üüri tagasi ei maksta.
4.5 Juhul, kui Eluruumi kasutamine Üüriperioodil osutub võimatuks kolmandatest isikutest tuleneva asjaolu (kohaliku omavalitsuse õigusakt või toiming; korteriühistu poolt vastu võetud otsused) tõttu, mille tekkimise eest ei vastuta kumbki Pool, on Üürnikul õigus leping üles öelda ning nõuda  Üürileandjalt kogu makstud üüri tagastamist.
5. Eluruumi üleandmine Lepingu lõppemisel
5.1 Lepingu kehtivuse viimasel päeval on Üürnik kohustatud Eluruumi vabastama ja Üürileandjale üle andma.
5.2 Eluruumi tagastamise kohta koostavad Pooled Eluruumi üleandmise akti, milles märgitakse Eluruumi  tagastamise kuupäev ja muud asjaolud sarnaselt Eluruumi Üürnikule üleandmisel.
5.3 Juhul, kui Üürnik viivitab Eluruumi üleandmisega, kohustub ta tasuma Üüri ja Kõrvalkulud üleandmisega viivitud aja eest, samuti hüvitama Üürileandjale viivitusega tekitatud kahju.
6. Vastutus ja vaidluste lahendamine
6.1 Pool vastutab Lepingust tuleneva kohustuse rikkumise eest, välja arvatud, kui rikkumine on tingitud vääramatust jõust tulenevalt. Vääramatuks jõuks loetakse eelkõige sõda, streiki, piiride sulgemist, epideemiaid ja loodus- või saastekatastroofi.
6.2  Lepingust tõusetuvad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata,  kuuluvad vaidlused lahendamisele vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele.
7. Lepingu dokumendid
7.1 Lepingu dokumendid koosnevad Lepingust, veebilehel www.estrent.ee avaldatud Eluruumi pakkumisest, Üürniku poolt Eluruumile tehtud broneeringust, EstRent broneeringu kinnitusest ning lisadest, milles lepitakse kokku peale Lepingu sõlmimist.

«« Tagasi ««EstRent Cottages OÜ, Pärnu mnt 129C 34, 11314 Tallinn, E-mail: ,
Reg nr: 11529598, VAT EE101280774.
Kõigi EstRent Cottages OÜ poolt koostatud ja/või avaldatud materjalide kasutamine mistahes eesmärgil on EstRent Cottages OÜ kirjaliku loata keelatud. Kõik õigused kaitstud. Copyright © EstRent Cottages OÜ
EstRent Cottages OÜ privaatsuspoliitika ja andmekaitsejuhend